กองคลัง- บุคลากรกองคลัง

นางคณิตา หลาบหนองแสง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางละมุล สุพรรณพุทธา

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวนันทนา ทองอุดม

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

E-mail : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม เบอร์ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่