คณะผู้บริหาร- บุคลากรคณะผู้บริหาร

นายนิคม กลางหนองแสง

นายก อบต.

นายบุญโฮม ปัชชามูล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริมองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

E-mail : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม เบอร์ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่