ข้อมูลพื้นฐาน- ข้อมูลทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
          1. ด้านกายภาพ
              1.1ที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม  ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอน้ำพอง  ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข    2183ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำพอง   ประมาณ  14กิโลเมตรมีอาณาเขตติดกับอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
ทิศเหนือ          ติดต่อกับต. หนองกุง   ตำบลทรายมูล  อ. น้ำพอง  จ. ขอนแก่น
ทิศใต้             ติดต่อกับ    ต. สำราญ  ตำบลโนนท่อน    อ. เมือง  จ. ขอนแก่น
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ    ต. หนองตูม  อ. เมือง  ต. บ้านขาม  ตำบลบัวใหญ่  อ.น้ำพอง  จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ    ต. วังชัย  อ. น้ำพอง  จ. ขอนแก่น  ตำบลโนนท่อน  อ. เมือง  จ. ขอนแก่น
 
                   เนื้อที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม มีพื้นที่ทั้งหมด62ตารางกิโลเมตร  หรือ  40,640ไร่
ประวัติตำบลท่ากระเสริม
ตำบลท่ากระเสริม  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพองทางฝั่งซ้ายด้านทิศตะวันออก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2519 เพื่อเป็นการขยายเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กะทัดรัดง่ายต่อการปกครองในระดับตำบล ประชาชนก็สะดวกในการติดต่อกับทางราชการ แต่ก่อน หมู่บ้านหนองแสง บ้านท่ามะเดื่อน้อย บ้านท่าโพธิ์ และบ้านท่ากระเสริม อยู่ในเขตการปกครองของตำบลทรายมูล  หมู่บ้านกุดพังเครือและบ้านท่ามะเดื่ออยู่ในเขตการปกครองของตำบลบัวใหญ่ หมู่บ้านบึงเป่งก็อยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านขาม
 
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพทางภูมิประเทศตำบลท่ากรเสริม เป็นที่ราบลุ่มแหล่งน้ำ ซึ่งจะเห็นได้จากการตั้งชื่อหมู่บ้าน ก็จะมีคำว่า “หนอง” “ท่า” “กุด” “บึง” ซึ่งก็หมายถึงน้ำ มีแม่น้ำพองเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่าน และมีลำห้วย หนอง คลอง บึง อีกมากมาย แต่ที่สำคัญคือ หนองแม่ซัด หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหนองใหญ่ และหนองส้มกุ้ง เป็นหากินของชาวตำบลท่ากระเสริมและชาวตำบลใกล้เคียง
คำขวัญตำบลท่ากระเสริม
                                       การเกษตร                 ก้าวหน้า                  
                                       การศึกษา                  ก้าวไกล
                                       ลำน้ำพองใส               ไปชมวังปลา
                                       เที่ยววัดป่า                 โนนเมือง
                                       ลือเลื่องเมือง               โบราณ
 
 
 
 
 
          1.3 ลักษณะมิอากาศ
          สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลท่ากระเสริม หน้าร้อน ร้อนจัด - แห้งแล้ง หน้าหนาว หนาวมาก - มีลมกรรโชกแรง ขึ้นอยู่กับลมมรสุมที่พัดผ่านประจำปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดูฝน (Tropical Savanna Climate) “AW” ตามการจำแนกของ Koppen คือ บริเวณนี้จะมีฝนตกเฉพาะฤดูกาล สลับกับมีช่วงแห้งแล้งที่เห็นได้ชัดเจน มีอุณหภูมิตลอดปีโดยเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดตลอดปีโดยเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย 33 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนรวม 937 มิลลิเมตร ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ฤดูได้แก่ ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ช่วงนี้อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก โดยจะร้อนที่สุดในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มประมาณ
กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงต้นเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนธันวาคม-กลางเดือนมีนาคม ซึ่งช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน พัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งลงมา
 
          1.4 ลักษณะของดิน
          สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา อาศัยน้ำจากแม่น้ำพอง และคลองชลประทานในการทำการเกษตร
 
          1.5 ลักษณะของน้ำ
                   แม่น้ำ   1สาย  คือ  แม่น้ำพอง
ลำห้วย 4สาย  คือ  1. ห้วยแดง   2. ห้วยโก  3. ห้วยใหญ่ และ  4.  ลำห้วยอีตื้อ
บึง,หนอง   จำนวน   25แห่ง    ดังนี้
                   บ้านหนองแสง   หมู่ที่ 1  จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ หนองแสง  สระปลาจ่อย
                   บ้านท่าโพธิ์       หมู่ที่ 4จำนวน 13 แห่ง ดังนี้1.หนองกุดหล่ม  2.หนองโดนน้อย
3.หนองโจกโหลก  4.หนองหวาย  5.หนองดู่  6.หนองกุดน้อย  7.หนองเบ็ญ  8.หนอง   เบ็ญใหญ่  9.หนองพิมาล
10.หนองโดนใหญ่  11.หนองน้ำสร้าง  12.หนองเบ็ญน้อย  13.หนองกุดน้อย 
                   บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5จำนวน 4 แห่ง ดังนี้1. หนองโดนน้อย 2. หนองแปน 3. หนองหนาด 4. บึงไม้ตาย
                   บ้านกุดพังเครือ หมู่ที่ 6จำนวน 3 แห่ง ดังนี้1. หนองสรวง 2. หนองเขคัด 3. หนองหวาย
                   บ้านท่ามะเดื่อ    หมู่ที่ 7,8จำนวน 2 แห่ง ดังนี้1. บึงอีแดด 2. บึงบ้าน
                   บ้านบึงเป่ง       หมู่ที่ 9จำนวน 6 แห่ง ดังนี้1. บึงเป่ง 2. บึงอ้อ 3.บึงผือ 4. หนองส้มกุ้งกั้ง 5. หนองเข 6.หนองหวาย
          1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้     
ตำบลท่ากระเสริมมีพื้นที่ป่าไม้จำนวน ประมาณ 532 ไร่ เท่านั้น พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่และป่าละเมาะริมฝั่งลำน้ำพอง
 
 
 
 
      2ด้านการเมือง/การปกครอง
               2.1 เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม มีหมู่บ้านในเขต ทั้งหมด  10หมู่บ้าน 
จำนวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่  10หมู่บ้าน  ดังนี้
1.  บ้านหนองแสง              หมู่ที่ 1          
2.  บ้านหนองแสง              หมู่ที่ 2 
3.  บ้านท่ามะเดื่อน้อย         หมู่ที่  3         
4.  บ้านท่าโพธิ์                 หมู่ที่  4
5.  บ้านท่ากระเสริม           หมู่ที่  5
6.   บ้านกุดพังเครือ                      หมู่ที่  6
7.   บ้านท่ามะเดื่อ             หมู่ที่  7
8.   บ้านท่ามะเดื่อ             หมู่ที่  8
9.   บ้านบึงเป่ง                 หมู่ที่  9
10.  บ้านหนองแสง            หมู่ที่  10
 
     2.2 การเลือกตั้ง
3.ประชากร
               3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๗,๔๕๗ คน  และจำนวนหลังคาเรือน๒,๐๑๐หลังคา จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ณ  สิงหาคม๒๕๖๑


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

หมู่.5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

E-mail : - เบอร์ติดต่อ : 043-431682

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่