มาตรฐานการปฏิบัติงาน- ข้อมูลทั่วไปมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. /datas/ckfinder/file/การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(2).pdf
 2. /datas/ckfinder/file/การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร.pdf
 3. /datas/ckfinder/file/การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(1).pdf
 4. /datas/ckfinder/file/การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(1).pdf
 5. /datas/ckfinder/file/การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด(1).pdf
 6. /datas/ckfinder/file/การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร(1).pdf
 7. /datas/ckfinder/file/การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf
 8. /datas/ckfinder/file/การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
 9. /datas/ckfinder/file/การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ .pdf
 10. /datas/ckfinder/file/การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท%28กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม%29.pdf
 11. /datas/ckfinder/file/การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
 12. /datas/ckfinder/file/การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท%28กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแ.pdf
 13. /datas/ckfinder/file/การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
 14. /datas/ckfinder/file/การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
 15. /datas/ckfinder/file/การขอเลขที่บ้าน .pdf
 16. /datas/ckfinder/file/การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเม.pdf
 17. /datas/ckfinder/file/การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf
 18. /datas/ckfinder/file/การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (3).pdf
 19. /datas/ckfinder/file/การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.pdf
 20. /datas/ckfinder/file/การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf
 21. /datas/ckfinder/file/การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ.pdf
 22. /datas/ckfinder/file/การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ_ร_บ_ทะเบียนพาณิชย์ พ_ศ_ 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล.pdf
 23. /datas/ckfinder/file/การแจ้งขุดดิน.pdf
 24. /datas/ckfinder/file/การแจ้งถมดิน.pdf
 25. /datas/ckfinder/file/การชำระภาษีป้าย.pdf
 26. /datas/ckfinder/file/การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf
 27. /datas/ckfinder/file/การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร .pdf
 28. /datas/ckfinder/file/การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เ.pdf
 29. /datas/ckfinder/file/การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน (2).pdf
 30. /datas/ckfinder/file/การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.pdf
 31. /datas/ckfinder/file/การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน.pdf
 32. /datas/ckfinder/file/การรับแจ้งการย้ายเข้า .pdf
 33. /datas/ckfinder/file/การรับแจ้งการย้ายออก .pdf
 34. /datas/ckfinder/file/การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf
 35. /datas/ckfinder/file/การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ .pdf
 36. /datas/ckfinder/file/การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ .pdf


องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

E-mail : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม เบอร์ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่