วิสัยทัศน์- ข้อมูลทั่วไปวิสัยทัศน์

 

 
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

ที่อยู่ บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่